اصلاحات ساختاری در بودجه با توجه به سخت گیری تحریم ها با سرعت بیشتری دنبال شود

محمد خدابخشی در گفت وگو با ایسنا، اعتراف کرد: اصلاح ساختار بودجه باید از سال ها قبل پیوستگی می افتاد و دولت های قبل باید روی این موضوع کار می کردند، از طرف مخالفین ما قدیم به دنبال این بودند که از بستگی بودجه عمومی کشور به نفت به عنوان سلاحی علیه قلمرو ما استعمال کنند، لذا حد وفاق به نفت در بودجه عمومی باید زودتر از این اتفاق می افتاد.

وی دنباله رحم: حالا که بایکوت ها تشدید شده و ضرورت دارد اصلاحات ساختاری با سرعت بیشتری در ضابطه بودجه سنواتی اعمال شود ما هم در کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را به عنوان یک اولویت داخل دیدن گرفتیم و روی این موضوع کار می کنیم و کمیته ای هم به عنوان اصلاح ساختار بودجه تو باشگاه دستور کار و بودجه تشکیل دادیم که جلسات متعددی در آن برگزار شده و در حال برگزاری است.

نماینده آدم الیگودرز در محفل شورای اسلامی درباره ی این که چرا موضوع توافق ساختار بودجه در مجلس دهم بوسیله نتیجه نرسید؟، تقریر کرد: مجلس دهم منتظر مانده بود که قضا و قدر اقدامات لازم را ایفا دهد البته حرکت هایی شروع شد و ایده هایی مطرح شد اما شکل اجرایی به خویشتن نگرفت. پیش نویسی که دایره برنامه و بودجه داخل این زمینه آماده کرده تو حال حاضر در کمیسیون پروگرام و بودجه در حال بررسی است، نیز از نظرات مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات اندوه کاربرد می کنیم و تلاش می کنیم اصلاحات لازم را در عادت بودجه سنواتی اعمال کنیم تا ان شاء الله در سال های آتی بودجه بهتری داشته باشیم.

نایب رییس حلقه پروگرام و بودجه کمیسیون شورای اسلامی دنباله داد: ما نمی توانیم اصلاحات ساختاری در بودجه انجام دهیم و داخل گوهر حال به برنامه ملک بی توجه باشیم چون بودجه برش یکساله از پروگرام است و ما نیاز داریم اصلاحات لازم را تو نظام برنامه ریزی انجام دهیم که پیش نیاز آن غصه اصلاح نظام آماری است و این امر را تو دستور کار قرار داده ایم، جلساتی با مرکز پژوهش های محفل شورای اسلامی و مرکز آمار برگزار و پیش نویسی را تدارک کردیم که بعد از دریافت نظرات کارشناسی بیشتر آن را در قالب یک طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح می کنیم.

خدابخشی یادآور شد: ما باید نظام آماری که مبنای فقره برنامه ریزی در ملک است را اصلاح کنیم تا بتوانیم برنامه ریزی بهتری داشته باشیم و بودجه بهتری حزن بنویسیم، از طرف باید ارتباط ارگانیکی بین پروگرام و بودجه باشد و بودجه هایی بنویسیم که اگر به یک دستگاه اجرایی اعتباری خاص می دهیم منجر به اضافه کارآمدی، بهره وری و اثربخشی شود و عایدات مدنی بیشتری برای مردم و جامعه داشته باشند.

انتهای پیام