افزایش ۴۲ درصدی هزینه کرایه خانه

به گزارش ایسنا، برابر گزارش مرکز آمار در تابستان ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی داخل مناطق شهری، به عدد ١٩٥,٨ رسید که نسبت به جزئي از جمله قبل (١٧٥.١)، ١١.٨ درصد تکثیر داشته است.

در این انفصال زیادترین مقدار پف فصلی مربوط به استان همدان با ١٦.٢ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.١ درصد تکثیر است.

درصد تغییرات شاخص ارج کرایه بها تو جزئي از جمله تابستان ١٣٩٩ نسبت بوسیله فصل متشابه سال قبل (ورم نقطه به نقطه)، ٢٨.٩ درصد است که نسبت بوسیله فصل بهار ١٣٩٩(٢٣.٣ درصد)، ٥.٦ واحد درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین بها تورم عمه به عمه مربوط به استان همدان با ٣٧درصد افزودن و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ٨.٦ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان همدان به طور متوسط ٨.١ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی ٢٠.٣ واحد درصد ناچیز از میانگین کل کشور درون حصه اجاره بها نفقه کرده اند.

نرخ پیله چهار مفارقت منتهی به فصل تابستان ١٣٩٩ نسبت به دوره متشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ٢٤,٣ درصد است. معارفه سابق الذکر درون استان لرستان (٣٢.٣ درصد) بیشترین مغز و درون استان آذربایجان غربی (٨.٩ درصد) کمترین عدد را نشان می دهد.

بر این اساس، متوسط اضافه هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید پیمان نامه داشته اند، در فصل تابستان ١٣٩٩ برابر با ٤١,٢ درصد است.

انتهای پیام