ثبت بدترین عملکرد کتاب اقتصاد کانادا

به گزارش ایسنا به نقل از سی بی سی، داخل سه ماهه منتهی بوسیله می قناعت کانادا ۱۱.۶ درصد کوچک تیز شده است که این رقم، بدترین عملکرد تاریخ معاصر اقتصاد این کشور محسوب می شود. تنها در دو ماه مارس و آوریل صرفه جویی کانادا ۲۰ درصد کوچک شده که همین عملکرد نیز بیشترین تاثیر را در ثبت این آمار بی سابقه و بی سابقه داشته است.

تعطیلی وسیع کسب و کارها در نتیجه شیوع کرونا و سقوط قیمت نفت تو بازارهای جهانی از یکسره دلایل مهم ثبت نمو منفی ۱۱.۶ درصدی اقتصادی کانادا تو سه ماهه منتهی بوسیله آوریل بوده است پیدایش و ساز با نمو سلبی ۲۲.۹ درصدی و تولیدات صنعت با رشد منفی ۲۲.۲ درصدی نفوذ زیادی را داخل ثبت این عملکرد داشته اند اما زیادترین نقش در این بین مربوط به حمل و نقل با افت عجیب ۹۷.۴ درصدی و مهمانخانه و هتلداری با نمو منفی ۴۴.۲ دصردی بوده است.

از لفظ دیگر اما، رشد بخش نفت و گاز منفی ۱.۸  درصد بوده است و مقدر شدن زراعت نیزتنها ۰.۰۲ درصد کوچک تر شده است.

دفتر پارلمانی بودجه کانادا پیش بینی کرده است تو سناریو بدبینانه، اقتصاد کانادا امسال ۱۲ درصد کوچک شود که بدترین وضعیت مربوط به سه ماهه دوم سال با رشد منفی ۲۰ درصدی خواهد بود. حتی در سناریو خوش بینانه نیز صرفه جویی این کشور حدود پنج درصد کوچک خواهد شد که در هر دو صورت، بدترین عملکرد آن از زمان ثبت گزارش ها داخل سال ۱۹۶۱تاکنون بوده است.

این دکه غم چنین نسبت بوسیله الحاق کسری بودجه نوبت به نما بی سابقه ۱۸۱ میلیارد دلار هشدار داده است که معادل ۱۲.۷ درصد کچل قطع اقتصاد کانادا است.

پیش از این رئیس بانک مرکزی کانادا با رمز به بازگشایی تدریجی کسب و کارها گفته حیات: پیامدهای کووید-۱۹ روی اقتصاد کانادا بلندمدت خواهد بود و ما یک مسیر احیای رشد طولانی وناهموار را پیش رو خواهیم داشت. تیف مک لم با اشاره به اینکه بانک مرکزی کانادا تمایل دارد با بازگشت تدریجی آدم به کارهای خویشتن شاهد ثبت رشد فصلی مثبت تو سه گانه ماهه سوم سال باشیم  افزود: البته این مساله نباید این گرایش غلط را بوسیله بود بیاورد که همه چیز خیلی سریع بوسیله حال مطلع بر می گردد.

متوسط رشد اقتصادی کانادا داخل بازه زمانی۱۹۹۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۰.۲ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سپتامبر ۲۰۰۳ با ۱.۲ درصد  و کمترین نما ثبت شده مربوط به دسامبر ۲۰۰۸ با سلبی ۱.۴ درصد بوده است.

انتهای پیام