مجوز محفل به وزارتخانه ها برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس

بوسیله گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی داخل جریان تجسس بسرنوشت شوم دچار کردن خرج ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، پاره های (۲)، (۳) و (۴) ردیف ۲ سد الف تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه را تجسس و داخل نهایت با آن موافقت کردند.

بر اساس جزء ۲ صف ۲ سد الف تبصره ۲ لایحه بودجه؛ وزارتخانه ها، مؤسسات و انبازی های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و مایملک نسبت بوسیله تأسیس صندوق ها با حداقل سرمایه شهر میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قیافه نقد خواه غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت های فهرست شده درون بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) رفتار کنند.

پیاده شدن اساس مدخل ۳ صف ۲ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه؛ بانک های دولتی مکلفند شریک شدن های لازم در أخذ اندرز های خرید و فروش واحدهای تنخواه گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از عادت شعب خود انجام دهند.

بر اساس جزء ۴ ردیف ۲ سد الف تبصره ۲ لایحه بودجه؛ شورای ممتاز بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این بسرنوشت شوم دچار کردن و اساسنامه قوطی های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران بوسیله راه ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا پاسبان معرفی شده توسط وی، از طرف دولت بوسیله عنوان دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای تنخواه گذاری را بر عهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره نویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و اموال بوسیله بازارگردانی واحدهای جعبه های مذکور خاص می یابد.

بوسیله منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت قوطی های سرمایه گذاری سزاوار سرزنش خرید و کاهش فاصله میان نرخ سره دارائی واحدهای آن ها از قیمت واحدها، شورای ممتاز بورس موظف است ظرف مدت سه گانه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را بخاطر دارندگان عمده واحدهای این صندوق ها و بازارگردانی کوشا مدیر قوطی از طریق سودا و خرید سهام موجود تو سبد سرمایه گذاری های آن ها تصویب کند.

انتهای پیام