نمایش ٧٣ میلیون دلار ارز در «بازار متشکل معاملات ارزی»

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بانک مرکزی، بوسیله رغم این میزان ارائه و امکان معامله هر صرافی به نمونه ۵٠٠ هزار دلار درون میدان مذکور، تنها حدود ۶۰۰ هزاره دلار توسط صرافی ها خریداری شد،  این فقره حاکی از فقدان تقاضای موثر درون بازار بخاطر ارز به صورت اسکناس است. حمله به دلار با حراج هلندی و تنقیه داخل نیما

نیز گزارش های دریافتی از سامانه نیما مشعر از این است که امروز حدود ۱۳۴ میلیون دلار ارز به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان درون میدان عرضه شده است. دلار تا چقدر پایین می آید؟ | صراف ها: قیمت ها داخل بازار به سقف رسید