هم پایه سازی حقوق کارکنان خدمات کشوری در سال ساری اجرایی می شود

دکتر نوبخت داخل گفت وگو با ایسنا افزود: قطعا برای سال ۱۴۰۰ استخدامی داریم و در واقع ما اجازه استخدام یک سومین بعضی که بازنشسته می شوند را داریم ضمن اینکه ۵۳ هزار مجوز استخدامی که سال گذشته برای وزارت بهداشت ودرمان صادرشده حیات اجرایی می شود و نیز هرسال برای فرهنگیان بی آرامی برنامه استخدام داریم که تعدادش را بوسیله موسسه اموراداری و استخدامی اطلاع دادن می کنیم.

مهتر راه اندازی مدیریت برنامه وبودجه ادامه قسط: کسانیکه تحت پوشش زیبایی مدیریت خدمات کشوری هستند قانون متناسب سازی و هم ارز سازی را باقوت بخاطر آنهادرسال ۱۴۰۰ اجرایی خواهیم کرد.

وی اقرار کرد: غصه چنین برای کسانیکه در نظام تامین اجتماعی مزد و مواجب دریافت می کنند بالغ بر۹۰ هزار میلیارد تومان درسال سیال علت هم پایه سازی حقوق شان پیش بینی شده است، همین نعوظ قانون تسری را برای کارکنان زحمت کش زندان ها قطعا اجرایی می کنیم.

نوبخت درادامه گفت: همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و دانشگاه های علوم پزشکی نیز در سال ساری اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

انتهای پیام