بورس سبزپوش شد

به گزارش ایسنا، در این روزها فعالان بازار سرمایه تماشاگر نوسانات اضافی در قمیت سهم ها هستند؛ به طوری که شاخص کل مدتی است در…