مجمع خبری بودجه ۱۴۰۰

کنفرانس خبری محمدباقر نوبخت، رییس سازمان دستور کار و بودجه شنبه ۱۵ آذر داخل این سازمان برگزار شد. دوازهم آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۰ از لفظ…