بورسهای دنیا سبز ماندند

بوسیله گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ،  طبق گزارش جدید کانون اروپا، متوسط نمو اقتصادی ۱۹ کشور جسم منطقه یورو ۳.۸ درصد خواهد بود که نسبت…